พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 กรกฎาคม 2563 9:49:37

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อกำเนิดจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์  ซึ่งเริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2525 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ได้ดำเนินการมากว่า 25 ปี และและสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2545 มารวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ "สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ" ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา

ในปีนี้ สำนักฯ ได้จัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 38 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสำนักฯ ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม201

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818