การสร้าง Infographic เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

19 มิถุนายน 2562 15:22:13

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง Infographic เบื้องต้นด้วยโปรแกรม  Adobe Illustrator” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสร้างสื่อประเภทภาพเวคเตอร์ สำหรับใช้ประกอบในสื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนช่วยสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจำได้ดียิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818