รู้ทันกฎหมาย PDPA ที่เกี่ยวกับ มช.

21 พฤษภาคม 2563 13:14:10

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสัมมนาออนไลน์เกี่ยว กฎหมาย PDPA ที่เกี่ยวกับ มช. ผ่าน โปรแกรม Zoom Webinar

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. มีหัวข้อน่าสนใจมากมาย เช่น ผลกระทบของ PDPA ที่มีต่อมหาวิทยาลัย (โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจาก PDPA และ การปรับตัวเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกับ PDPA

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ปิยบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะร่าง Thailand PDPA Guideline อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา ประธานคณะทำงานร่างแนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์ข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มช. และ ผศ. ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์   คณะทำงานร่างแนวปฏิบัติการใช้ประโยชน์ข้อมูล การกำกับดูแลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มช. เป็นผู้บรรยาย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. เป็นผู้ดำเนินรายการ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/53-c0

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818