ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrasturcture) ครั้งที่ 2

25 กุมภาพันธ์ 2563 21:56:40

ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องลูกข่ายแบบเสมือน (Virtual Desktop Infrasturcture) ครั้งที่ 2

TOR VDI ครั้งที่ 2.pdf

เอกสารร่างประกวดราคา.pdf

IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818