ประกาศร่าง TOR การจ้างปรับปรุงห้องประชุม 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีe-bidding

6 มิถุนายน 2562 11:25:10

ประกาศร่าง TOR การจ้างปรับปรุงห้องประชุม 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีe-bidding

ขอบเขตของงาน TOR.pdf

ร่างประกาศ เอกสารประกวด.pdf

IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818