ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน รายวิชา ทักษะและ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในโครงการพัฒนารายวิชา Digital Literacy สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 มิถุนายน 2563 17:57:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอน รายวิชา ทักษะและ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในโครงการพัฒนารายวิชา Digital Literacy สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ (Digital Literacy).pdf
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818