ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ จากคณะนิติศาสตร์

28 มิถุนายน 2564 13:51:46

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานบริหารทั่วไป คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาระบบงานภายในสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริการงานระดับด้านต่าง ๆ ให้นำไปสู่การปฏิบัติงานและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 13 ท่าน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818