ต้อนรับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

15 พฤศจิกายน 2561 10:33:59

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) โดยมี ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษา และแนะนำภาพรวมของสำนักฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำยุทธศาสตร์ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษา 50 คน และอาจารย์ 9 คน

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818