ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน CMU DNS"

26 ตุลาคม 2561 11:15:36


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน CMU DNS" 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน CMU DNS" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. สำหรับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน/หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ ควรเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ DNS ที่จะสร้างขึ้นบน Public Cloud โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาอบรมด้วย

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM1PUokJSaBeiBRu7hDI5rgjuw3uvwnnsBw2daS-UZWtBd1A/viewform ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกกายน 2561 


ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร.docx -
แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818