10 เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ Microsoft Teams

21 พฤษภาคม 2563 13:41:25

ด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVIC-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันทำให้เราต้องปรับตัวในช่วงวิกฤตเช่นนี้ รวมการปรับใช้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นความสำคัญในการเพิ่มทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้กับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนออนลไน์ สำนักฯ จึงทางจัดอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย Microsoft Teams โดยดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-10.30 น. อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 190 ท่าน

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818