ค่ายเยาวชนสมองกล 2018 หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things” สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี

5 มิถุนายน 2561 10:27:30
ค่ายเยาวชนสมองกล 2018 หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things” สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี

ค่ายเยาวชนสมองกล 2018 สำหรับเด็กและเยาวชน

หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things”  สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี  ในวันที่ 7-13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)  ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 2,500 บาท) สามารถจองอบรมล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ 061-6182871 ,053 - 943827 หรือโทรสาร (053) 216747 ในวันและเวลาราชการ

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติและ Internet of things (IoT) โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว GoGO Board และคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi เพื่อปลูกฝังการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างนวัตกรรม รวมทั้งกระบวนการทดลองและทดสอบประสิทธิผลของแนวคิด ซึ่งจะนำไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ที่คิดเป็น ทำเป็น สามารถสร้างมูลค่าจากแนวคิดของตนเองได้และนำไปสู่สังคมที่เน้นนวัตกรรมต่อไป

 

หลักสูตรอบรม  การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things

 

ลงทะเบียนอบรม   --คลิก --

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818