มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน

1 พฤศจิกายน 2561 14:15:43

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ด้านระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชม ITSC CORNER เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายที่ดีขึ้น

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818