รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

18 สิงหาคม 2563 10:37:40

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานสำนัก 1 ตำแหน่ง

ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถที่จะ download  ใบสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th  และยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28สิงหาคม  2563 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานแนบประกอบการสมัคร คือ ใบสมัครและประวัติส่วนตัว (Resume)

รายละเอียด - คลิก -

ใบสมัคร - คลิก

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818