มช. ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย รางวัล THE Awards Asia 2020 ประเภท Technological Innovation of the Year จากผลงาน เรื่อง ระบบเบิก จ่ายเงินวิจัย มช.

9 มิถุนายน 2563 15:03:11

มช. ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย รางวัล THE Awards Asia 2020  ประเภท Technological Innovation of the Year จากผลงาน เรื่อง ระบบเบิก จ่ายเงินวิจัย มช.  


    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 Times Higher Education University Rankings (THE) ได้ประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัล THE Awards Asia 2020 พร้อมกับการประกาศผลการจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2020 ผลการประกาศรายชื่อผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย ปรากฎว่า มช. ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย รางวัล THE Awards Asia 2020 ประเภท Technological Innovation of the Year จากผลงาน เรื่อง ระบบเบิกจ่ายเงินวิจัย มช. [RDS@CMU] หรือ Research Disbursement System (RDS) ซึ่งเกณฑ์การตัดสินประเภท Technological Innovation of the Year คือ การสร้างนวัตกรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ หรือ ระดับภาควิชา โดยมีผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการลดระยะเวลาการทำงาน การลดค่าใช้จ่าย หรือการพัฒนาประสิทธิภาพการ ทำงานให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  

  รางวัล THE Awards Asia 2020 มีมหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 250 ผลงาน ซึ่ง คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย (Shortlisted) จำนวน 80 ผลงาน ประเภทละ 8 ผลงาน รวม 10 ประเภท ประกอบด้วย 1) Outstanding Leadership and Management Team, 2) International Strategy of the Year, 3) Teaching and Learning Strategy of the Year, 4) Outstanding Support for Students, 5) Technological Innovation of the Year, 6) Workplace of the Year, 7) Student Recruitment Campaign of the Year, 8) Excellence and Innovation on the Arts, 9) Regional or Societal Impact Award และ 10) THE Data Points Merit Award โดย THE จะประกาศผลรางวัลชนะเลิศทั้ง 10 ประเภท ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับ 1 ใน 8 ของเอเชียในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (KMITL) ติดอันดับประเภท International Strategy of the Year ซึ่งส่งได้แสดงผลงานด้านการจัดตั้งโรงเรียน นานาชาติ ได้แก่ King Mongkut’s International Demonstration School (KMIDS) และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ระดับโลก เช่น  Carnegie Mellon เป็นต้น  

    สำหรับระบบเบิก จ่ายเงินวิจัย มช. [RDS@CMU] เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานบริหารงานวิจัย กองคลัง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) และธนาคาร UOB ในการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินด้วยเทคนิค Virtual Account Number (VAN) หรือบัญชีเสมือน โดยการรับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย กับ ธนาคารผ่านระบบออนไลน์ แบบอัตโนมัติ (Host to Host) ตามรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดจาก Human error และทำให้ลดระยะเวลา ของกระบวนการเบิกจ่ายเงินวิจัย ทำให้นักวิจัยได้รับเงินเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถตรวจสอบติดตามสถานะของการดำเนินงานใน แต่ละขั้นตอนได้ ซึ่งได้เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  

    ปัจจุบันได้ใช้ในการเบิกจ่ายทุนวิจัยทุกทุนที่เป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย และได้เริ่มใช้กับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกในบางแหล่งทุน และจะเริ่มใช้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หารือกับแหล่งทุนแล้ว ทั้งนี้ ระบบ RDS@CMU เคยได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศประเภทงานวิจัย/นวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน ในงาน CMU KM Day ประจำปี 2019 โดยที่ผ่านมาเริ่มมี สถาบันการศึกษาสนใจเดินทางมาศึกษาดูงานระบบนี้ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น  

  

 สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย (Shortlisted) ได้ที่ THE Awards Asia 2020 ได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/summits/asiauniversities/2020/awards-asia2020-shortlist/ 


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818