ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิโครงการหลวง

15 กรกฎาคม 2563 9:49:34

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับมูลนิธิโครงการหลวง ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document เพื่อการดำเนินงานภายในองค์กร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการรับส่งหนังสือภายใน ภายนอก หรือข้อมูลข่าวสารในองค์กร อย่างเป็นระบบและสามารถจัดเก็บ สืบค้น และติดตามสถานะของเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818