ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)

12 ตุลาคม 2561 10:26:37

ร่าง TOR และ ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศ แบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธี e-bidding

Draft Announce.pdf


TOR Air.pdf


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

9 ตุลาคม 2561 16:21:47

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศแบบวีอาร์วี จำนวน 1 ระบบ

Planning 2.pdf


ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 จุดประจำปี 2562

19 กันยายน 2561 9:48:00
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 จุดประจำปี 2562.pdf

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 จุด ประจำปี 2562

11 กันยายน 2561 13:41:03
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 จุด ประจำปี 2562.pdf

ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 กันยายน 2561 13:39:12
ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศแบบวีอาร์วีหรือวีอาร์เอฟ จำนวน 1 ระบบ

11 กันยายน 2561 13:37:00
ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศแบบวีอาร์วีหรือวีอาร์เอฟ จำนวน 1 ระบบ.pdf

ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้อง 209) อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 กันยายน 2561 13:19:06
ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 2 (ห้อง 209) อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

ประกาศเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 กันยายน 2561 13:17:25
ประกาศเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf

ประกาศร่าง TOR เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15-20 สค.61

11 กันยายน 2561 13:15:34
ประกาศร่าง TOR เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15-20 สค.61.pdf

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Firewall และอุปกรณ์กระจายภาระงาน Load Balancer

11 กันยายน 2561 13:14:19
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Firewall และอุปกรณ์กระจายภาระงาน Load Balancer.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818