พัฒนาการบริการที่เป็นเลิศด้วยระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System)

25 มิถุนายน 2562 14:35:04

ขอเชิญผู้บริหารและผู้แทนส่วนงาน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบรับฟีงเสียงลูกค้า (VOC) เพื่อปรับปรุงการบริการของหน่วยงาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 50 ท่าน

รุ่นที่ 1 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

รุ่นที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองผ่าน QR Cord หรือ http://bit.ly/itsc-voc
ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ - คลิก -


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827


โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2562

21 มิถุนายน 2562 11:37:31

                                                      

โครงการดีๆจากมหาวิยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นในการจัดการการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2562

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tlic.itsc.cmu.ac.th/ หรือโทร 053-943866


แผนงานอบรมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562

19 มิถุนายน 2562 10:44:44

แผนงานอบรมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562

งานอบรมดีๆจาก ITSC สำหรับบุคลากรและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดฝึกอบรมหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2562 ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม Adobe Illustrator, การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอด้วยเครื่องมือ CMU EZ Studio, โปรแกรม Adobe Premiere Rush และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827

รายละเอียดแผนงานอบรม - คลิก  -


โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citize

19 มีนาคม 2562 15:06:03
หลักสูตรโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citize
**สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่**
หลักสูตรละ 25 ท่าน

สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tlic.cmu.ac.th/workshop หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943866 หรือ 053-493827 ในวันและเวลาราชการ

ค่าย SketchUp for Kids สนุกคิดกับนักออกแบบตัวน้อย

18 กุมภาพันธ์ 2562 10:09:38

ค่าย SketchUp for Kids สนุกคิดกับนักออกแบบตัวน้อย ให้แก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-15 ปี

ในวันที่ 11-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

สามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/itsc11mar2019

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827, 061-6182871 ในวันและเวลาราชการ


ฝึกอบรมการบริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน

23 มกราคม 2562 15:39:43


อบรมผู้บริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน ในวันที่ 31 มกราคม 2562 
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 114 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

* ผู้บริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe หน่วยงานละ 1 ท่าน
*จัดเตรียมอุปกรณ์ที่สามารถต่อเชื่อมเข้าใช้งานบราวเซอร์มาด้วยตนเอง อาทิ Smart Phone, Notebook เป็นต้น 

โดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน http://bit.ly/itsc31jan2019 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2562

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการอบรม สามารถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Conference ได้ที่ลิงก์ http://tiny.cc/adobe2cmu 

Topic: Adobe Meeting Meeting ID: 831-473-523อบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development

21 มกราคม 2562 9:38:52


ฝึกอบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับจำนวน 50 ท่าน (จำกัดสำหรับท่านที่มีอุปกรณ์ MacBook ส่วนตัว 20 ที่นั่ง และท่านที่ไม่มีอุปกรณ์ MacBook จำนวน 30 ที่นั่ง)
โดยมีค่าลงทะเบียนการอบรมสำหรับบุคลากร 500 บาท/ท่าน และนักศึกษา  300 บาท/ท่าน 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/itsc13feb2019
กำหนดการ -คลิก-


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน CMU DNS"

26 ตุลาคม 2561 11:15:36


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน CMU DNS" 

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน CMU DNS" ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. สำหรับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน/หน่วยงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ ควรเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบ DNS ที่จะสร้างขึ้นบน Public Cloud โดยนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาอบรมด้วย

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM1PUokJSaBeiBRu7hDI5rgjuw3uvwnnsBw2daS-UZWtBd1A/viewform ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกกายน 2561 


ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ 

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร.docx -

ค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2018 ประจำเดือนตุลาคม 2561

19 กันยายน 2561 9:47:28

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดค่ายเยาวชนสมองกล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT ตามทฤษฎี Constructionism 2018 ระหว่างวันที่  1-12 ตุลาคม 2561 (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหลักสูตร การออกแบบหุ่นยนต์ด้วย Lego สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 7-12 ปี  และหลักสูตรการสร้างการ์ตูนด้วยเทคนิค Stop Motion Animation สำหรับเยาวชนชาย-หญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 10-16 ปี

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 3,000 บาท 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ คลิก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-6182871 ,053 - 943827 หรือโทรสาร (053) 216747 ในวันและเวลาราชการ


เรียนเชิญ คณาจารย์ มช. ทุกท่าน เข้าร่วมงาน CMU 21st Century Learning Day 2018

11 กันยายน 2561 13:50:36


เรียนเชิญ คณาจารย์ มช. และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน CMU 21st Century Learning Day 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. เวลา 08.30-16.00 น.
ลงทะเบียน : ---คลิก---


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818