CMU OAuth

CMU OAuth ระบบการยืนยันตัวตนด้วย CMU IT Account

เข้าใช้บริการ

CMU OAuth Identification system with CMU IT Account. A system for providing centralized authentication on OAuth 2.0 (CMU OAuth) meeting standards for system administrators of various departments within Chiang Mai University. It can be implemented as the authentication system with the identity of the user confirmed with a CMU IT Account. This service reduces the burden for system administrators for the development of the user account management system (Local Account) and benefit the system users without the need to remember additional details.


ระบบสำหรับให้บริการการยืนยันตัวตนจากส่วนกลาง บนมาตรฐาน OAuth 2.0 (CMU OAuth) เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบฯ ที่ต้องการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานด้วย CMU IT Account ได้ ซึ่งบริการดังกล่าวจะช่วยลดภาระสำหรับผู้พัฒนาระบบฯ ในส่วนของการพัฒนาระบบการจัดการบัญชีผู้ใช้เอง (Local Account) และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบฯ ซึ่งไม่จำเป็นต้องจดจำITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818