Azure Dev Tools for Teaching

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับการศึกษา Azure Dev Tools for Teaching

เข้าใช้บริการ

Azure Dev Tools for Teaching is an excellent service from Microsoft that allows Chiang Mai University students to download Microsoft software (copyrighted) through the website for themselves. There is an advanced service for a small fee. You can access the system by using your CMU Account at the University. For more information, https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

Azure Dev Tools for Teaching is copyrighted education software.

Microsoft's copyrighted educational software service was launched in February 2019, replacing Microsoft Imagine X or DreamSpark, formerly Azure, as well as low-cost Microsoft software. The main condition of use is the user must be a student in the STEM group. See details at https://azureforeducation.microsoft.com/en-us/institutions/STEM for studying in an educational institution, or use for research study, but not used in the infrastructure of the department, when graduated or not a student. Use is then considered unauthorized and illegal. Chiang Mai University has the right to use Azure Dev Tools for Teaching so those who want to use it can apply on their own at https://aka.ms/devtoolsforteaching or https://azureforeducation.microsoft.com/devtools Use your CMU IT Account (@ cmu.ac.th) to apply.

Some important conditions of use are as follows:
  • Use of software or services is a direct agreement made by Microsoft and users
  • Used for educational and research purposes only, and not for department infrastructure such as for building a web server
  • The student groups must study in the STEM group to be used correctly.
  • For students who have already graduated, users that do not have student status, or, staff that are not considered to hold a standard position at Chiang Mai University, any use is considered a breach of the terms of use.

Additional information for correct use can be found in the TH file. TH - Misunderstandings of Using Software in Academic Institutions.pdf

The application process is as follows.

1. Visit the Azure Dev Tools for Teaching website.
Azure Dev Tool for Teaching Page
2. Login via Chiang Mai University email
Azure Dev Tool for Teaching Page Azure Dev Tool for Teaching Page
3. Accept the terms of use (Only for the first time)
Azure Dev Tool for Teaching Page
4. Check the list of software items and search for the desired software, or choose to know how to use Microsoft technology
Azure Dev Tool for Teaching Page
5. The key and installation file are displayed.
Azure Dev Tool for Teaching Page Azure Dev Tool for Teaching Page

In the event of common problems, check the various cases on the FAQ section at the bottom of the Portal page or to solve additional problems contact Microsoft Support directly.

All services used are subject to Microsoft rules and regulations. The University does not take any responsibility in the event of unlawful use of the software or the terms of software use. Users are responsible for all damages that occur.


บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อการศึกษาของ Microsoft เปิดตัวใช้งาน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แทน Microsoft Imagine X หรือ DreamSpark เดิม ให้บริการ Azure พร้อมทั้งซอฟต์แวร์ของ Microsoft ในราคาประหยัด โดยมีเงื่อนไขหลักในการใช้งานคือ ต้องเป็นนักศึกษาในกลุ่ม STEM เท่านั้น โดยดูรายละเอียดได้ที่ https://azureforeducation.microsoft.com/en-us/institutions/STEM กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษา ใช้งานเพื่อการศึกษาวิจัย ไม่ใช้ใน Infrastructure ของหน่วยงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วหรือไม่ได้เป็นนักศึกษาปกติ การใช้งานถือว่าผิดข้อตกลงและผิดกฎหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีสิทธิ์การใช้งาน Azure Dev Tools for Teaching โดยผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่

https://aka.ms/devtoolsforteaching หรือ https://azureforeducation.microsoft.com/devtools

ใช้ CMU Account (@cmu.ac.th) ในการสมัคร

เงื่อนไขการใช้งานที่สำคัญบางส่วนมีดังนี้
  • การใช้งานซอฟต์แวร์หรือบริการต่างๆ เป็นข้อตกลงที่ผู้ใช้งานทำ Microsoft โดยตรง
  • ใช้งานเพื่อการศึกษาและวิจัยเท่านั้น ไม่รวมการนำมาใช้ใน Infrastucture ขององค์กร เช่น การทำเป็น web Server
  • กลุ่มนักศึกษาที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง ต้องศึกษาอนู่ในกลุ่ม STEM
  • นักศึกษาที่ที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือไม่ได้อยู่ในสถานะนักศึกษาปกติ หรือบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสถานะการทำงานปกติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การใช้งานถือว่าผิดข้อตกลงการใช้งาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากไฟล์ TH - Misunderstandings of Using Software in Academic Institutions.pdf
ขั้นตอนการสมัครใช้งานมีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ Azure Dev Tools for Teaching
Azure Dev Tool for Teaching Page
2. Login โดยอีเมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Azure Dev Tool for Teaching Page Azure Dev Tool for Teaching Page
3. ยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน (เฉพาะครั้งแรกที่สมัคร)
Azure Dev Tool for Teaching Page
4. แสดงรายการซอต์แวร์ทั้งหมด และค้นหาซอฟต์แวร์ที่ต้องการ หรือเลือกการเรียกรู้การใช้งานเทคโนโลยีของ Microsoft
Azure Dev Tool for Teaching Page
5. แสดง key และไฟล์สำหรับติดตั้ง
Azure Dev Tool for Teaching Page Azure Dev Tool for Teaching Page

กรณีที่เกิดปัญหาในการใช้งานให้ทำการตรวจสอบกรณีต่าง ๆ ที่ FAQ ด้านล่างของหน้า Portal และติดต่อเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Support ของ Microsoft ได้โดยตรง

บริการทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายและการดูแลของ Microsoft ทางมหาวิทยาลัยไม่มีส่วนการรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่เกิดการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อกำหนดการใช้งานซอฟต์แวร์ต่าง ๆ หากมีการดำเนินคดีทางกฎหมายผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818