ITSC Smart Class Room

ITSC Smart Class Room

เข้าใช้บริการ

ITSC Smart Class Room provides effective teaching and consulting services by experts to develop teaching in ICT integration and new media developed by the Information Technology Service Center, Chiang Mai University. Students can connect to see video lectures, practice by doing the test exercises, or join in discussions with other learners.

  1. Media production service in the form of Streaming Media, the production of video streaming media, along with presentation media such as Power Point or illustrations. This is produced in the CMU Smart Classroom, where faculty and teaching staff can obtain media production services and see the variety of media format produced at the Information Technology Service Center.
  2. The provision of electronic equipment for education purposes such as electronic voting equipment (Clicker) both on and off site. Set questions for students to participate in learning by answering the questions or voting. For faculty and teaching staff who want to use it.
  3. Consulting services on how to manage teaching and learning using ICT and the latest media by expert presenters. For more information, please contact Phone 053-943868

ITSC Smart class Room บริการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาการสอนในลักษณะการบูรณาการ ICT และสื่อใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่น ๆ ได้

  1. บริการผลิตสื่อในรูปแบบ Streaming Media บริการผลิตสื่อรูปแบบ Video streaming พร้อมกับสื่อนำเสนอเช่น Power Point หรือภาพประกอบ ซึ่งผลิตขึ้นในห้องCMU Smart Classroom โดยคณะ/คณาจารย์สามารถขอรับบริการผลิตสื่อ และชมรูปแบบตัวอย่างสื่อที่ผลิตขึ้นได้ที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โหวตเพื่อการศึกษา บริการอุปกรณ์การโหวตทางอิเล็กทรอนิกส์(Clicker) ทั้งในและนอกสถานที่ สามารถตั้งคำถามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนโดยการตอบคำถามหรือการโหวต สำหรับคณะ/คณาจารย์ที่ต้องการใช้งาน
  3. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT และสื่อใหม่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์053-943868


ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818