สำหรับผู้บริหาร

CMU Mail (Microsoft Outlook)

ระบบอีเมล @cmu.ac.th เพื่อนักศึกษาและบุคลากร

Microsoft Sharepoint

แชร์และจัดการเนื้อหา ความรู้ รวมถึงแอปพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

Microsoft Calendar

การนัดหมายผ่านปฏิทินแบบเรียลไทม์ สามารถจัดการได้ทุกที่ในเวลาอันรวดเร็ว

Microsoft Team

การประชุมออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ ที่ออกแบบมาสำหรับความต้องการด้านการประชุมของคุณทุกรูปแบบ

Skype for Business

เป็นหนึ่งบริการที่ใช้เพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

Microsoft Yammer

การสื่อสารที่เปิดกว้าง เพิ่มความสามารถในการค้นหาผู้คน ไฟล์ กลุ่ม การรวมอย่างราบรื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

jumbo net (Wi-Fi / WiFi)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jumbo Guest Account (Wi-Fi / WiFi)

ผู้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย สามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz ภายในมหาวิทยาลัยได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาเยือน

CMU VPN

(Virtual Private Network) ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้

Eduroam

บริการโรมมิ่งระบบ Wireless ข้ามเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วโลก

ITSC Meeting Room

บริการห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Computer Lab @ITSC (50 pc)

Computer Lab @ITSC (50 pc)

Video Conference

Video Conference

New Media Studio

New Media Studio

CMU Heart

CMU Heart

One Stop Service

One Stop Service

CMU EIS

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือ BI เป็นระบบสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ

CMU MIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนประกอบการตัดสินใจ ทั้งในระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย

e-Document

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นระบบที่ถูกนำมาใช้งานทางด้านงานสารบรรณ

e-Meeting

e-Meeting

CMU Private Cloud

Private Cloud

Web hosting

บริการพื้นที่เว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน ชมรม โครงการ กิจกรรม กลุ่มวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Personal Web hosting

บริการพื้นที่จัดทำ เว็บไซต์ส่วนบุคคล 500 MB แก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Account

บัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Account เป็นกุญแจสำคัญในการระบุตัวตนสำหรับการเข้าใช้บริการไอทีของมหาวิทยาลัย

MIS Training

อบรม ให้ความรู้ แนะนำ การใช้งานระบบสารสนเทศส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

IT Training

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Digital literacy

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นให้บุคลากรมีความสามารถด้านการนำความรู้ด้านไอทีไปเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร

Microsoft Campus Agreement

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการ

Anti-Virus

บริการซอฟต์แวร์ Anti-Virus เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ Anti-Virus ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

OneDrive

OneDrive

Google Drive

Google Drive

Online English

ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองด้านการฟัง การออกเสียง การอ่าน และหลักไวยากรณ์

CMU Channel

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สาระความรู้และข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย

CMU MOOC

Massive Open Online Course การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ITSC Smart Class Room

ITSC Smart Class Room

Office 365

ระบบที่รวมรวมบริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนการติดต่อสื่อสารภายในรั้วมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมบริการไว้ในที่เดียว

ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818