สำหรับบุคคลทั่วไป

Jumbo Guest Account (Wi-Fi / WiFi)

ผู้มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย สามารถใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz ภายในมหาวิทยาลัยได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มาเยือน

ITSC Meeting Room

บริการห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Computer Lab @ITSC (50 pc)

Computer Lab @ITSC (50 pc)

Video Conference

Video Conference

CMU Learning Space

Co-working Space สำหรับนักศึกษา ที่รองรับทุกการใช้งาน

One Stop Service

ให้คำแนะนำในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IT Training

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Digital literacy

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นให้บุคลากรมีความสามารถด้านการนำความรู้ด้านไอทีไปเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร

CMU Channel

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สาระความรู้และข้อมูลข่าวสารภายในมหาวิทยาลัย

CMU MOOC

Massive Open Online Course การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818