ผลงานสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารการจัดการการศึกษาของนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์และ ได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพ อาทิเช่น


 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่นปี 2545 จาก “โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเด่น” ครั้งที่ 2 (The Second Thailand Government IT Awards)
 • รางวัล AEN (ASIA e-Learning Network Award) ปี 2547 จากประเทศสิงคโปร์
 • รางวัล PC Game (Youth) เรื่อง Tsunami ในงาน Thailand Animation and Multimedia 2007
 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2553 เรื่อง “การพัฒนา Game-Based e-learning ต้นแบบสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” ของสภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลคุณภาพด้านการจัดระบบอีเลิร์นนิ่งในระดับอุดมศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2554 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • รางวัล Thailand Game Awards 2010 ประเภท Best Serious Game จากโครงการ Venture Capital Forum Asia 2010 ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในวงการศึกษา นอกวงการศึกษาในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จุดเด่นของสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผลิตขึ้นนั่นคือ มีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำเป็นอย่างดี มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอน (Instructional Designer) ที่จบปริญญาโท ทางเทคโนโลยีทางการศึกษามาโดยตรงทำให้มีการออกแบบที่ได้มาตรฐานตามหลักการออกแบบการสอนทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทีมออกแบบกราฟิก ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศที่เข้มแข็ง ดังนั้นส่งผลทำให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในระดับประเทศ และต่างประเทศ จึงได้เกิดความร่วมมือในการผลิตผลงานด้านสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย ในองค์กรภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) องค์กรเอกชน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) และองค์กรต่างประเทศ ได้แก่ บริษัท Learn Direct ประเทศอังกฤษ


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมตั้งแต่บทเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา บุคคลทั่วไป องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงองค์กรต่างประเทศ และมีการผลิตในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งได้มีการออกแบบให้เหมาะสมกับผู้เรียนจำนวนกว่า 500 สื่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้


 • สื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา: เป็นเนื้อหาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมด 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวนกว่า 50 สื่อ
 • สื่อการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา: เป็นเนื้อหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทั้งหมด 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม จำนวนกว่า 20 สื่อ
 • สื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา: เป็นหลักสูตรวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ วิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาบริหารธุรกิจ เป็นต้น จำนวนกว่า 50 สื่อ
 • สื่อการเรียนการสอนสำหรับบุคคลทั่วไป: เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งผลิตให้กับองค์กรภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ มากมาย จำนวนกว่า 400 สื่อ
 • สื่อการเรียนการสอนสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน: เป็นสื่อการสอนหลักสูตรการอบรมบุคลากรภายในองค์กรนั้น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 30 หลักสูตร
 • สื่อการเรียนการสอนสำหรับองค์กรต่างประเทศ: เป็นสื่อการสอนหลักสูตรการอบรมการใช้ไอทีแก่บุคคลทั่วไป จำนวนกว่า 10 หลักสูตร


ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818