การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • พัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานผ่านระบบเครือข่ายภายในและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีขนาดช่องสัญญาณสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายในประเทศด้วยความเร็ว 4.0 Gbps และช่องสัญญาณสื่อสารอินเทอร์เน็ตออกไปต่างประเทศขนาด 7.5 Gbps ในรูปแบบช่องสัญญาณแบบ Full Duplex บนสายนำสัญญาณชนิดสายสื่อสารใยแก้วนำแสง นอกจากนี้ ได้เช่าสัญญาณการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางพิเศษในการค้นคว้าหรือดาวน์โหลดฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลก โดยเช่าสัญญาณการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขนาดช่องสัญญาณ 15 Mbps ส่งผลให้มีขนาดช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมทั้งสิ้น 13 Gbps

  • พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ @JumboPlus หรือระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้เว็บไซต์ http:s//jumbo.cmu.ac.th ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติ และใช้งานสูงสุดได้ 5 อุปกรณ์ อาทิ Notebook, Tablet หรือ Smartphone โดยมีพื้นที่ให้บริการเครือข่ายครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,700 จุด ระยะเวลา 5 ปี (2558-2563) และมีแผนการเพิ่มจุดให้บริการอีก 3,500 จุดในปี 2562 โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้นอุปกรณ์จะจดจำการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ เมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณ


ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818