การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร (MIS)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ภายใต้โครงการ “พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ “CMU-MIS” ได้ออกแบบ พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในลักษณะ Centralization System โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุก ๆ ระบบงาน

ระบบ CMU MIS ได้เริ่มพัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2549 กระทั่งปัจจุบัน เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วยระบบงานหลัก และระบบงานย่อย รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 100 ระบบงาน รองรับการใช้งานของบุคลากรกว่า 12,000 คน ในแต่ละปีงบประมาณ และนักศึกษากว่า 37,000 คน ในแต่ละภาคการศึกษา


การบริการด้านระบบสารสนเทศ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนในลักษณะการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กร ดังนี้

  • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนับสนุนนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ (BA SSS) (Student Support System)
  • โครงการพัฒนาโปรแกรมทดสอบภาษาอังกฤษ CMU-eTEGS ของสถาบันภาษา
  • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MIS) ประจำปี 2560
  • โครงการความร่วมมือการพัฒนาระบบโปรแกรมการบริหารจัดการทุนวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)


ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818