ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ชื่อ: นางสาวจาริตา ประทีปะเสน
(หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา)
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 820
email: charita.p@cmu.ac.th
การออกแบบสื่อการเรียนการสอน
ชื่อ: นางสาวจาริตา ประทีปะเสน
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 820
email: charita.p@cmu.ac.th
ชื่อ: นางสาวธิดาทิตย์ จันคนา
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 855
email: thidathit.c@cmu.ac.th
ชื่อ: นายเด่นธนา เดชะประทุมวัน
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 856
email: denthana.dechap@cmu.ac.th
งานออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ: นายวชิระ นิจบุญ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 863
email: wachira.n@cmu.ac.th
ชื่อ: นายเอกนรินทร์ บัวจันทร์
ตำแหน่ง: นักช่างศิลป์
โทรศัพท์: 053 943 862
email: eknarin.b@cmu.ac.th
ชื่อ: นายทวีศักดิ์ เบ้าเงิน
ตำแหน่ง: นักช่างศิลป์
โทรศัพท์: 053 943 862
email: taweesak.b@cmu.ac.th
ชื่อ: ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน หมอยา
ตำแหน่ง: นักช่างศิลป์
โทรศัพท์: 053 943 863
email: suriyan.m@cmu.ac.th
ชื่อ: นายเฉลิมไทย ขันทะ
ตำแหน่ง: นักช่างศิลป์
โทรศัพท์: 053 943 863
email: chalermthai.khunta@cmu.ac.th
ชื่อ: นายประพันธ์พงศ์ ฉิมดี
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์: 053 943 863
email: prapanpong.chim@cmu.ac.th
ชื่อ: นายณัฐพล เครือคำ
ตำแหน่ง: นักช่างศิลป์
โทรศัพท์: 053943862
email: nattapon.k@cmu.ac.th
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ชื่อ: นางสาวจิระวดี จิระกังวาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์: 053 943 817
email: jirawadee.j@cmu.ac.th