นโยบายการให้บริการบัญชี Google
(@elearning.cmu.ac.th)
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของ Google (Google Workspace หรือ G-Suite)


ตามที่ Google ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการต่าง ๆ ของ Google workspace หรือ G-suite (Google Drive, Gmail และบริการอื่น ๆ ) นั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Google ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และไม่สามารถลงทะเบียนขอรับบัญชี @elearning.cmu.ac.th ได้ (ปิดการสมัครขอรับบริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564) มหาวิทยาลัย ฯ ขอให้ท่านผู้ใช้งานบัญชี @elearning.cmu.ac.th ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการรับมือกับผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943800 กด 1 (One Stop Services) ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
1. ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชี @elearning.cmu.ac.th ได้
2. ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ภายใต้บัญชี @elearning.cmu.ac.th ได้ เช่น Google Drive, Gmail, Google Forms, Google Classroom เป็นต้น
3. ท่านที่นำบัญชี @elearning.cmu.ac.th ไปสมัครใช้บริการต่างๆ เช่น Line Facebook เว็บไซต์ต่างๆ จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้

ข้อแนะนำในการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
1. สำรองข้อมูลออกจากบริการต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใต้บัญชี @elearning.cmu.ac.th เช่น Google Drive, Gmail, Google Forms, Google Classroom เป็นต้น (ท่านสามารถใช้งานแอปพลิเคชันอื่น ๆ บนค่าย Microsoft อาทิ OneDrive for Business App ที่สามารถข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นไปเก็บไว้บนคลาวด์ 5 TB) คู่มือการย้ายข้อมูล  
2. ปรับปรุงข้อมูลในบริการต่าง ๆ ที่ใช้บัญชี @elearning.cmu.ac.th สมัครขอรับบริการ
3. ท่านที่นำบัญชี @elearning.cmu.ac.th ไปสมัครใช้บริการต่างๆ เช่น Line Facebook เว็บไซต์ต่างๆ จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้
4. ย้ายข้อมูลบน Google Classroom คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Classroom มาบน Microsoft Team  
*Microsoft Team เป็นเครื่องมือสำหรับการเป็น First Contact Point ซึ่งในกรณีที่ต้องการใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ หรือใช้เครื่องมืออื่น ๆ ได้แก่ KC Moodle, Canvas ท่านสามารถปรึกษาศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ได้ (TLIC) CLICK
*การย้ายข้อมูลบริการอื่นๆ หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะนำเสนอให้ท่านทราบต่อไป
คำถามพบบ่อย
Q1: อีเมล @elearning.cmu.ac.th จะใช้บริการได้ไหม
A1: ไม่สามารถรับ - ส่ง อีเมลและเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนั้นการสมัครบริการอื่น ๆ โดยใช้ @elearning.cmu.ac.th ให้เปลี่ยนไปใช้อีเมลอื่นทดแทน หรือ Forward เข้า อีเมล CMU ได้

Q2: Google Classroom ที่เข้าถึงด้วย @elearning.cmu.ac.th จะสามารถใช้ได้หรือไม่
A2-1: ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องย้าย Content ไปยังเครื่องมืออื่นๆ เช่น MS Teams Canvas
A2-2: ย้าย Content ไปยังบัญชี Gmail ส่วนบุคคล (ไม่แนะนำวิธีนี้เนื่องจากเป็นบริการที่อยู่นอกเหนือการดูแลของมหาวิทยาลัย)

Q3: Google Drive จะใช้ได้หรือไม่
A3: ไม่สามารถใช้ได้ โดยให้ย้ายไป One Drive ของ MS แทน โดย ทำเอง (กรณี Confidential) หรือ ใช้ Mover.IO (กรณี Unconfidential)

Q4: ข้อมูลที่เก็บไว้เกินปริมาณที่กำหนดใน Drive จะหายหรือไม่
A4: เป็นไปตามนโยบายของ Google