ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2

28 กุมภาพันธ์ 2562 15:43:40

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายภาคเหนือ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด ระยะที่  2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในรูปแบบของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทยภายใต้ชื่อว่า ThaiMOOC 

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818