ต้อนรับคณะดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 มีนาคม 2562 10:18:25

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งห้องเรียนแบบ Smart Classroom ที่จัดสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการเรียนการสอนให้มากกว่าห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนในยุคเดิม ๆ และ New Media Studio ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย 

    ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในอนาคต และนวัตกรรม Augmented Reality (A.R.) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่ Smart Classroom และเห็นขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2562

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818