อบรมซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่ายลูกข่าย Antivirus (End Point Security)

5 มิถุนายน 2561 10:57:40
อบรมซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่ายลูกข่าย Antivirus (End Point Security)

อบรมซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยสำหรับเครื่องแม่ข่ายลูกข่าย Antivirus (End Point Security)

ความน่ากลัวของภัยคุกคามในโลก Cyber ในปัจจุบัน กับ Best Practice สำหรับการใช้งาน office scan ที่ทำให้ท่านปลอดภัยจากภัย Cyber

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 (TTN) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

*ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ/ส่วนงาน เข้ารับการอบรม จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน

ลงทะเบียน --คลิก--

ตรวจสอบรายชื่อ --คลิก--

เอกสารประกอบการอบรม --คลิก--

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818