อบรมการใช้งาน Adobe Rush

4 เมษายน 2562 9:26:36

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ สามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม รวมถึงรับทราบรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันสื่อได้รับความนิยมในการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือภาพแบบเวคเตอร์  ซึ่งเป็นตัวกลางทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว


โดยศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน จึงศึกษาถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกีบบริบทการเรียนการสอนภายในหมาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางศูนย์ฯจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ โปรแกรม Adobe Rush สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อสื่อประเภทวิดีโอ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen โดยการอบรมนั้น มุ่งเน้นในการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน


แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818