ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ Pivot Table เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล

28 กุมภาพันธ์ 2562 15:41:54

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ Pivot Table เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการจัดการข้อมูลผ่านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โดยการใช้ Pivot Table สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการและขำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818