การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Phase2)

5 มิถุนายน 2561 10:57:35
การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Phase2)

การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (Phase2)  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและชั้นตอนในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงนโยบายในการใช้งาน SSID ใหม่ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม  ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ลงทะเบียนภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 -

 

**ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ/ส่วนงาน จำนวนไม่เกิน 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุม**

ลงทะเบียน -- คลิก --

กำหนดการ -- คลิก --

ตรวจสอบรายชื่อ -- คลิก --

แกลลอรี่
IT News ITSC News
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818