ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการฝึกสอน (Coaching) สำหรับอาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 พฤศจิกายน 2563 17:31:58

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการฝึกสอน (Coaching) สำหรับอาจารย์ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศ จ้างปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) โดยวิธีe-bidding

3 พฤศจิกายน 2563 8:54:33
ประกาศ จ้างปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) โดยวิธีe-bidding
ประกาศ.pdf

ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) โดยวิธีe-bidding

27 ตุลาคม 2563 17:09:20

ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) โดยวิธีe-bidding

TOR.pdf

ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคา.pdf

ราคากลาง.pdf


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ตุลาคม 2563 14:25:16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) โดยวิธี e-bidding

16 ตุลาคม 2563 16:51:34

ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) โดยวิธี e-bidding

ประกาศเผยแพร่แผน.pdf

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563)

15 ตุลาคม 2563 17:12:12

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563)

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส-4-ปี-63.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กันยายน 2563 9:23:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 ศูนย์ โดยวิธีคัดเลือก

16 กันยายน 2563 9:22:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 ศูนย์ โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 กันยายน 2563 10:22:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ.pdf

ประกาศราคากลาง จ้างดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 ศูนย์

9 กันยายน 2563 14:38:09

ประกาศราคากลาง จ้างดูแลบริหารจัดการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 46 ศูนย์

ราคากลาง.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818