เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 2/2562

8 ตุลาคม 2562 15:46:01

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 2/2562 (อัตราค่าเครื่องมือควบคุมการสลับช่องสัญญาณในการบันทึกสื่อ (EZ Studio Control Box) สำหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่)

เอกสารแนบ - คลิก -


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

25 กันยายน 2562 13:58:37

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม -คลิก -


ประกาศเรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๖๒

10 กันยายน 2562 13:45:13

ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องกำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๖๒ (อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้เข้ามาศึกษา หรือทำงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั่วคราว)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-943827 หรือ 053-94307
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม - คลิก -


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 กันยายน 2562 8:54:04

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อ -คลิก-


รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 สิงหาคม 2562 14:08:54


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ได้ที่ ห้อง One Stop Services สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด   คลิก

ใบสมัคร คลิก

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943806, 053-943827, 053-943811แบบคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

6 มิถุนายน 2562 14:24:45

แบบคำร้องขอข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

-คลิก-

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-943822 หรือ 053-943811 


ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS)

5 เมษายน 2562 16:28:44

ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง (UPS)

ร่าง TOR.pdf

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

22 กุมภาพันธ์ 2562 17:28:29

ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

Air.pdf

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

11 กันยายน 2561 13:02:17

เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) ระบบภูมิสารสนเทศและเว็บแอปพลิเคชั่นด้านต่างๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ -คลิก-


ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ทำหน้าที่วิศวกร

11 กันยายน 2561 12:44:40
ประกาศสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ทำหน้าที่วิศวกร.pdf
Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818