ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

2 มิถุนายน 2563 8:39:03

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

รายละเอียด -คลิก-


สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

1 มิถุนายน 2563 14:40:32

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสมัยใหม่ จำนวน 1 อัตรา 

ประสงค์จะสมัครให้กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://bit.ly/s4020010 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://itsc.cmu.ac.th/ กำหนดยื่นใบสมัครโดยสแกนเอกสารให้ครบ ส่งมายัง e-mail: cherkarn.w@cmu.ac.th 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

รายละเอียด -คลิก-

ใบสมัคร -คลิก-


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้

27 พฤษภาคม 2563 13:50:35

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 

โดยขอให้ผู้มีสิทธิ์มาสอบคัดเลือกในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Microsoft Teams

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -คลิก-


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 1 ตำแหน่ง

8 พฤษภาคม 2563 16:10:04
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 1 ตำแหน่ง

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัคร ได้ที่ https://itsc.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป (งานบุคคล) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด : คลิก
ใบสมัคร : คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สัญญา3-5 ปี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

5 มีนาคม 2563 9:45:16

ประกาศรายชื่อผู้ผ่ารการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สัญญา 3-5 ปี ตพแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา 

ในการนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ มารายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ งานบุคคล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้สอบผ่าน - คลิก -


ประกาศขอยกเลิกการจัดค่าย Futuristic Designer นักออกแบบแห่งอนาคต ด้วยโปรแกรม SketchUp

29 กุมภาพันธ์ 2563 15:47:25

เนื่องจากปัจจุบัน เกิดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ระบุให้โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 เป็นโรคติดต่ออัตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงภาวะเสี่ยงของโรคดังกล่าวที่จะมีผลต่อสุขภาพของเยาวชน จึงขอประกาศยกเลิกการจัดค่าย Futuristic Designer นักออกแบบแห่งอนาคต ด้วยโปรแกรม SketchUp ในระหว่างวันที่ ๒-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สำหรับท่านผู้ปกครองที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว สำนักฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มวงเงินตามที่ได้ชำระ ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-6182871, 053-943827 ในวันและเวลาราชการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิก-


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

27 กุมภาพันธ์ 2563 15:26:14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ขอผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิก-


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

24 กุมภาพันธ์ 2563 14:08:16

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ขอให้ผู้ที่รายชื่อ เข้าสอบปฏิบัติเพิ่มเติมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณห้องประชุม 203

รายละเอียดเพิ่มเติม - คลิก -


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล

17 กุมภาพันธ์ 2563 10:00:11


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล

เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบสัญญาจ้าง 3-5 ปี EP020001-03 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ)

12 กุมภาพันธ์ 2563 16:40:37

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-14.15 น.

เพิ่มเติม - คลิก -


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818