ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7 ธันวาคม 2561 16:35:27

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มาศึกษาดูงานที่สำนักฯ ด้านการบริหารจัดทรัพยากรทางการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 114 โดยดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ


ต้อนรับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

15 พฤศจิกายน 2561 10:33:59

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) โดยมี ดร.ดำรงศักดิ์ นภารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษา และแนะนำภาพรวมของสำนักฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำยุทธศาสตร์ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ไปใช้ในการปฏิบัติงานและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษา 50 คน และอาจารย์ 9 คน


อบรม CMU DNS

9 พฤศจิกายน 2561 10:33:17

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม CMU DNS ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล DNS ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 เพื่อให้บุคลากรเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใชงาน Domain Name Server (DNS) ในลักษณะของการให้บริการแบบ Public Cloud จึงทำการพัฒนา DNS Zone ที่เป็น Platform ของ Azure เพื่อให้ส่วนงานและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี DNS ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สะดวกในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งช่วยลดภาระในการดูแลเรื่อง DNS ที่มีอยู่ในแต่ละส่วนงานอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมงานอบรม มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 60 ท่านมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน

1 พฤศจิกายน 2561 14:15:43

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ด้านระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชม ITSC CORNER เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายที่ดีขึ้น


วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ 59 ปี ประจำปี 2561

26 ตุลาคม 2561 15:43:59

รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และรศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบ 59 ปี ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางศาสนาอันดีงามคณะแพทยศาสตร์


ประชุมระดมความคิดการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562

19 ตุลาคม 2561 11:31:06

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สู่การเป็น Global Citizen ซึ่งที่ผ่านมาได้มีคณาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมในโครงการ เป็นจำนวนมาก

ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดประชุมระดมความคิดการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี เพื่อกำหนดหัวข้อที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของคณาจารย์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-11.00วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครบรอบ 51 ปี

11 ตุลาคม 2561 9:14:49


รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครบรอบ 51 ปี ในวัน พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางศาสนาอันดีงาม


นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนในอนาคต

8 ตุลาคม 2561 10:19:23


    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งห้องเรียนแบบ Smart Classroom ที่จัดสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการเรียนการสอนให้มากกว่าห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนในยุคเดิม ๆ และ New Media Studio ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย 

    ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในอนาคต และนวัตกรรม Augmented Reality (A.R.) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่ Smart Classroom และเห็นขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ในวันจันทร์ที่ 8-9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น.ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 31 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 กันยายน 2561 16:35:09

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณสุรางค์ เสมอใจ เลขานุการสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 31 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่แก่หน่วยงานและบุคลากรสถาบัน ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม

20 กันยายน 2561 11:18:49


รองศาสตรจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม ที่เข้ามาศึกษาระบบเทคโนโลยี Private Cloud เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และช่วยส่งเสริมประสิทธิถาพการทำงานของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 209


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818