ต้อนรับคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2562 16:06:25

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการออกแบบคอร์สออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมชมห้อง Studio และการทำ Ezy Studio ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ได้เห็นถึงแนวทางการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธฺภาพในการเรียนการสอน และสามารถจัดทำคอร์สออนไลน์เพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ในอนาคต


ต้อนรับคณะดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 กรกฎาคม 2562 13:36:41

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมห้อง Studio ของสำนักฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


ต้อนรับคณะดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1 กรกฎาคม 2562 13:34:57

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วยระบบออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมห้อง Studio ของสำนักฯ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 


การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอด้วยเครื่องมือ CMU EZ Studio

1 กรกฎาคม 2562 13:30:03

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ สามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม รวมถึงรับทราบรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง กับชุดเครื่องมือ Ez studio” ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคณาจารย์ในการบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเอง และสร้างความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ 


การสร้าง Infographic เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

19 มิถุนายน 2562 15:22:13

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง Infographic เบื้องต้นด้วยโปรแกรม  Adobe Illustrator” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสร้างสื่อประเภทภาพเวคเตอร์ สำหรับใช้ประกอบในสื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนช่วยสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจำได้ดียิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว


ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาอาจารย์ ครั้งที่ 1/2562

11 มิถุนายน 2562 14:49:51

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการจัดการการเรียนรู้แบบใหม่ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาอาจารย์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาอาจารย์และเสนอพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างธุรกิจจาก Internet of Thing (IoT)

11 มิถุนายน 2562 14:35:28

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ที่มีการพัฒนาและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากขึ้น และ Internet of Thing (IoT) ก็เป็นแนวคิดการนำอินเตอร์เน็ตไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อุปรกรณ์นั้นสามารถรับส่งข้อมูลได้ง่ายด้วยปลายนิ้วมือ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นความสำคัญในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการทำงานให้เกิดการพัฒนา และเพิ่มความรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างธุรกิจจาก Internet of Thing (IoT) ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมอบรมในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการทำงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาร่วมเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด กับหลักสูตรออนไลน์ ที่สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ฟรี” ผ่านระบบ THAIMOOC

7 มิถุนายน 2562 11:59:24มาร่วมเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด กับหลักสูตรออนไลน์ ที่สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ฟรี” ผ่านระบบ THAIMOOC ได้ทางลิงค์นี้ https://thaimooc.org/site/CMU_MOOC/มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013

6 มิถุนายน 2562 15:09:28

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) จากสถาบัน BSI 

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการรับมอบใบรับรองมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013) จากสถาบัน BSI สาหรับศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ซึ่งบริหารจัดการโดยสานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี คุณบุคลากร ใจดี General Manager - Sales and Marketing จาก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ British Standard Institution (BSI) เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 114 ชั้น 1 อาคารสานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เทียบเท่าระดับสากล ถือเป็นการสร้างรากฐานที่สาคัญ ในการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ ยกระดับความสามารถในการเรียนการสอน และการวิจัย (Digital Learning) ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) รวมทั้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระบวนการทางานของมหาวิทยาลัย 

สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการให้บริการศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ได้มีแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ. 2557 สานักฯ ได้ให้บริษัท เคที ไอที โซลูชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เข้าให้คาปรึกษา ฝึกอบรม เพื่อดาเนินการ จัดทาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) โดยการวางแนวนโยบาย แนวปฏิบัติ ในการบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย ระบบสารองข้อมูล และระบบสนับสนุนอื่น ๆ ของศูนย์ข้อมูลกลาง ตามข้อกาหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และในปี พ.ศ. 2562 สานักฯ จึงได้ขอรับการตรวจประเมินจากสถาบัน BSI ผู้ได้รับสิทธิ์ในการตรวจประเมินมาตรฐาน (Certified Body) จนได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 โดยมีขอบเขตครอบคลุมศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) ซึ่งเป็นศูนย์รวมของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย


โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด (MOOC)

6 มิถุนายน 2562 15:09:19

โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ความสนใจด้านการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิด (MOOC) และห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom เพื่อศึกษาเทคโนโลยี แนวคิด เทคนิค และขั้นตอนในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงนวัตกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาระบบ MOOC ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงานจากฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม 8 ท่าน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศPage: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818