ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

25 เมษายน 2562 16:02:34

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 19 ท่าน ที่เข้ามาศึกษา เยี่ยมชมสำนักฯ พร้อมดูงานด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้อ “แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร และ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมเทคโนโลยีดิจิทัลและนิวมีเดีย ให้การต้อนรับ ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และสร้างประสบการณ์ การจัดการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน เตรียมพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21การสร้าง Info graphic เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

10 เมษายน 2562 9:43:14

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้าง Info graphic เบื้องต้นด้วยโปรแกรม  Adobe Illustrator” ในวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการสร้างสื่อประเภทภาพเวคเตอร์ สำหรับใช้ประกอบในสื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน


อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งาน Docker”

9 เมษายน 2562 9:35:10

ด้วยแนวคิดของเทคโนโลยี “ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์” (Software Container) เป็นแนวคิดของการสร้างสภาพแวดล้อมเฉพาะให้ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้โดยไม่กวนกับซอร์ฟแวร์ตัวอื่นบนระบบปฏิบัติการเดียวกัน และ Docker คือ ซอฟต์แวร์คอนเทนเนอร์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถจัดการคอนเทนเนอร์ได้ง่าย มีขนาดเล็ก จัดส่งโค้ดได้รวดเร็ว  ส่งผลให้ Docker เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน Docker” ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการติดตั้ง และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


อบรมการใช้งาน Adobe Rush

4 เมษายน 2562 9:26:36

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ทั้งด้านการจัดโครงการ การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจ สามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม รวมถึงรับทราบรูปแบบและแนวทางต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันสื่อได้รับความนิยมในการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือภาพแบบเวคเตอร์  ซึ่งเป็นตัวกลางทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว


โดยศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ ได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน จึงศึกษาถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกีบบริบทการเรียนการสอนภายในหมาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางศูนย์ฯจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ โปรแกรม Adobe Rush สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อสื่อประเภทวิดีโอ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen โดยการอบรมนั้น มุ่งเน้นในการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอนด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนพิธีทำบุญวันคล้ายสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562

25 มีนาคม 2562 10:01:07

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องนิติสโมสร ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่คณะจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ 


ต้อนรับคณะดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 มีนาคม 2562 10:18:25

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งห้องเรียนแบบ Smart Classroom ที่จัดสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการเรียนการสอนให้มากกว่าห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนในยุคเดิม ๆ และ New Media Studio ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย 

    ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในอนาคต และนวัตกรรม Augmented Reality (A.R.) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่ Smart Classroom และเห็นขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2562


ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2

28 กุมภาพันธ์ 2562 15:43:40

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายภาคเหนือ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด ระยะที่  2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในรูปแบบของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทยภายใต้ชื่อว่า ThaiMOOC 


ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ Pivot Table เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล

28 กุมภาพันธ์ 2562 15:41:54

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ Pivot Table เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการจัดการข้อมูลผ่านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โดยการใช้ Pivot Table สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการและขำข้อมูลไปใช้ประโยชน์


อบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development

14 กุมภาพันธ์ 2562 11:19:01

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Application ด้วยภาษา Swift  ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม จาก บริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 ท่าน


ฝึกอบรมการบริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน

31 มกราคม 2562 14:17:16

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud โดยให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการดำเนินการจัดซื้อ โดยได้รับเกียรติจากคุณบัณฑิต หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทคัลเลอร์ดอกเตอร์ จำกัด และทีมวิทยากรจากทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 ท่าน ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 114


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818