มช. ลงนาม บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารข้อมูลไร้สาย

29 มกราคม 2563 20:13:47

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคุณวิศรุต พิศาล หัวหน้าแผนกงานปฏิบัติการด้านเทคนิค - ภาคเหนือ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และคณะ ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารข้อมูลไร้สายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563


ต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

22 มกราคม 2563 9:43:08


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้าน Technology transformation พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำ Digital Transformation ภายในองค์กร เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและได้รับมาตรฐานสากล ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยาย และคุณเบญจพร พงษ์จิตต์ภักดิ์ เลขานุการสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.ให้การต้อนรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

15 มกราคม 2563 16:19:33

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชม New Media Studio  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 มกราคม 2563


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา

20 ธันวาคม 2562 16:30:42

    

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านระบบ Data Center และการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นักศึกษา พร้อมได้ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้อง Data Center ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 15

13 ธันวาคม 2562 14:44:01


เครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ริเริ่มโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสถาบันภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนและวางแผนไอทีให้สอดรับกับยุทธ์ศาสตร์ พร้อมนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความเป็น Digital University ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำหลายแห่งในประเทศ 

โดยครั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม การประชุม CIO Digital University Forum ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวเปิดสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพื้นที่ใหม่เพื่อบันทึกสื่อการสอน สำหรับอาจารย์ มช.

28 พฤศจิกายน 2562 10:24:35

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดพื้นที่ใหม่เพื่อบันทึกสื่อการสอน สำหรับอาจารย์ มช.


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้อาจารย์ มช. ส่งท้ายปี 2019 ด้วย “ITSC New Media Studio” ศูนย์บริการบันทึกสื่อการสอน ศูนย์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ชั้น 2 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ด้วยอุปรกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการแก่อาจารย์ มช. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมการผลิตสื่อดิจิทัลผ่านการบันทึกการสอนของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ CMU MOOCs เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยหรือคอร์สออนไลน์ ซี่งห้องสำหรับบันทึกสื่อมีหลายขนาด ประกอบไปด้วย
•    (3 ห้องเล็ก) สำหรับบันทึกสื่อการสอนด้วยตนเองด้วยชุดเครื่องมือ EZ- Studio
•     (ห้องกลาง) เป็นห้องที่มีอิสระในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ สำหรับอาจารย์ที่ต้องการพื้นที่ในการใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน เช่น เตียงคนไข้ อุปกรณ์ทดลองต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ในห้องนี้
•     (ห้องสูดิโอใหญ่ !!!) สำหรับบันทึกสื่อเต็มรูปแบบ อุปกรณ์ครบครัน เรียกได้ว่า สามารถผลิตสื่อได้แบบ Professional เลยทีเดียว
อาจารย์สามารถเลือกขนาดห้องได้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำ มีพื้นที่สำหรับทำงาน และสามารถที่จะใช้เป็น Learning Space ในการอบรมได้อีกด้วยในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดพิธีเปิด “ITSC New Media Studio” ศูนย์บริการบันทึกสื่อการสอนอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเปิดให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้เยี่ยมชมบรรยากาศสูติโอ เพื่อให้บริการผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสมัยใหม่ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิด รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ และความสำคัญ ในการจัดตั้ง ITSC New Media Studio และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดตั้ง ITSC New Media Studio (ฝั่งสวนดอก) ในความร่วมมือระหว่าง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะพยาบาลศาสตร์


การอบรม Enterprise Architecture หัวข้อ “การบูรณาการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age”

15 พฤศจิกายน 2562 14:50:22

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำคัญในการพัฒนา และการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรในยุคดิจิทัลเป็นอย่างมาก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ที่จะเพิ่มการวางแผนกำหนดกระบวนการ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจองค์กรในยุคดิจิทัล และการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ

โดนสำนักฯ ได้จัดการอบรม Enterprise Architecture หัวข้อ “การบูรณาการ IT เข้ากับ Business อย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับองค์กร พร้อมเข้าสู่ New Digital Age” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วิทยากรโดยคุณไพโรจน์ ร่วมวิบูลย์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัดเอไอเอสแกร่งสุด! ยืนหนึ่งผู้นำเทคโนโลยี รายแรกรายเดียวที่ทดสอบ 5G ครบทั้ง 5 ภาคทั่วไทย

15 พฤศจิกายน 2562 14:28:32

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จับมือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โชว์สาธิตบังคับโดรน ข้ามภูมิภาค ระหว่างเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ผ่านเครือข่าย 5G บน Live Network ครั้งแรกในไทย พร้อมขนทัพนวัตกรรมสุดล้ำแห่งยุคมาให้เหล่านักศึกษา นักพัฒนา และผู้ประกอบการในภาคเหนือ ได้ร่วมเรียนรู้และสัมผัสนวัตกรรม 5G บนสภาพแวดล้อมจริง เพื่อยกระดับภาคเหนือและประเทศไทย ณ AIS PLAYGROUND @ CMU LEARNING SPACE แหล่งรวมครีเอเตอร์รุ่นใหม่ แห่งแรกในภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมกันนี้ ยังได้เปิด AIS PLAYGROUND @ CMU LEARNING SPACE แหล่งรวมครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ให้เหล่านักศึกษา นักพัฒนา และผู้ประกอบการด้านดิจิทัลรุ่นใหม่ในภาคเหนือ ที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้เข้ามาทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับ AIS ไม่ว่าจะเป็น 5G, NB-IoT, VR, API Zone ฯลฯ พร้อมทั้งมี Network Infrastructure โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้ง 5G, NEXT G, IoT, Fibre และ AIS Super WiFi ให้นักพัฒนาสามารถทดลอง ทดสอบบนเครือข่ายและสภาพแวดล้อมจริงได้เลย นอกจากนี้ ยังมีโซน Space for Work, Space for Consulting, Space for Creators และ Space for Innovators ไว้ให้บริการกับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเอไอเอสจะเป็นผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน" ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562Digital Transformation Unboxed Microsoft Education Day @CMU

1 พฤศจิกายน 2562 10:55:35

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Digital Transformation Unboxed Microsoft Education Day @CMU เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น รวมถึงเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และมีการฝึกอบรม โดยแบ่งออกตามหัวข้อต่าง ๆ เช่น Microsoft Teams for Interactive Online Classroom / Azure for Researchers / Transformation Discovery Workshop และหัวข้อที่น่าสนใจอื่น ๆ เพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่เข้มแข็งต่อไป ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 250 ท่านพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 กันยายน 2562 13:42:51

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ครอบรอบ 32 ปี ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย และพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นคุณูปการและสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818