วันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครบรอบ 51 ปี

11 ตุลาคม 2561 9:14:49

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครบรอบ 51 ปี ในวัน พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมทางศาสนาอันดีงาม 


นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนการสอนในอนาคต

8 ตุลาคม 2561 10:19:23

    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งห้องเรียนแบบ Smart Classroom ที่จัดสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการเรียนการสอนให้มากกว่าห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนในยุคเดิม ๆ และ New Media Studio ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย 

    ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในอนาคต และนวัตกรรม Augmented Reality (A.R.) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่ Smart Classroom และเห็นขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ในวันจันทร์ที่ 8-9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น.ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 31 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 กันยายน 2561 16:35:09

รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณสุรางค์ เสมอใจ เลขานุการสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 31 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่แก่หน่วยงานและบุคลากรสถาบัน ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม

20 กันยายน 2561 11:18:49


รองศาสตรจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม ที่เข้ามาศึกษาระบบเทคโนโลยี Private Cloud เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และช่วยส่งเสริมประสิทธิถาพการทำงานของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 209


พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2561

19 กันยายน 2561 9:45:35


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุงานของคุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

11 กันยายน 2561 17:14:44

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10.00-17.00 น.


พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561

11 กันยายน 2561 17:11:42

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของบุรพชนคณะมนุษยศาสตร์ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และสถาบัน 


พิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2561

11 กันยายน 2561 17:09:51

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์  รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณสุรางค์ เสมอใจ เลขานุการสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2561 โดยคณะได้อาราธนาพระสงฆ์วัดผาลาด (สกิทาคามีวนาราม) จำนวน 5 รูป มาแสดงปาฐกถาและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่คณะจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม อีกทั้งเป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเศรษฐศาสตร์


CMU Private Cloud

11 กันยายน 2561 17:08:08

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งาน CMU Private Cloud” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ส่วนงานประหยัดงบประมาณการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง ๆ ในการจัดสร้างและดูแลศูนย์ข้อมูลของส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ และขณะนี้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในการให้บริการ จึงให้บริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน(Virtual Private Server) ในลักษณะของการให้บริการแบบ Private Cloud ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ AB


ครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

11 กันยายน 2561 17:05:47

คุณสุวรีย์ วงษ์ชัยภวัฒน์  รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณสุรางค์ เสมอใจ เลขานุการสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 9.29 น. ณ ห้อง 112 ชั้น 1


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818