ต้อนรับคณะดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13 มีนาคม 2562 10:18:25

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดตั้งห้องเรียนแบบ Smart Classroom ที่จัดสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการเรียนการสอนให้มากกว่าห้องเรียนปกติหรือห้องเรียนในยุคเดิม ๆ และ New Media Studio ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย 

    ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ ให้ความสนใจเข้าศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในอนาคต และนวัตกรรม Augmented Reality (A.R.) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่ Smart Classroom และเห็นขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2562


ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2

28 กุมภาพันธ์ 2562 15:43:40

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประธานเครือข่ายภาคเหนือ ได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด ระยะที่  2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในรูปแบบของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทยภายใต้ชื่อว่า ThaiMOOC 


ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ Pivot Table เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล

28 กุมภาพันธ์ 2562 15:41:54

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ Pivot Table เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการจัดการข้อมูลผ่านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โดยการใช้ Pivot Table สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการและขำข้อมูลไปใช้ประโยชน์


อบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development

14 กุมภาพันธ์ 2562 11:19:01

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมการเขียนแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง Application ด้วยภาษา Swift  ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม จาก บริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 ท่าน


ฝึกอบรมการบริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน

31 มกราคม 2562 14:17:16

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud โดยให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการดำเนินการจัดซื้อ โดยได้รับเกียรติจากคุณบัณฑิต หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทคัลเลอร์ดอกเตอร์ จำกัด และทีมวิทยากรจากทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 ท่าน ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 114


ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

30 มกราคม 2562 14:32:18

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เข้ามาศึกษดูงานด้านการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการและเยี่ยมชมสำนักฯ เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และนำกลับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคต ในวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 โดยมีนักศึกษาจำนวน 85 ท่าน 


พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยประจำปี 2562

24 มกราคม 2562 16:26:51

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยประจำปี 2562 ครบรอบ 55 ปี วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 07.39-11.30 น. ณ ศาลาธรรม มีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และทำพิธีบวงสรวงพระภูมิ พิธีสักการะ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว มีพิธีรับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารที่ครบวาระ เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้สรรสร้างผลงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการปฏิบัติงานบริหารจัดการ สนับสนุนงานมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยคุณสุรางค์ เสมอใจ เลขานุการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ 4 ปี ระดับหัวหน้างาน


ประชุมการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 มกราคม 2562 14:01:38


สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดการประชุมการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสงผู้ช่วยอธิการบดี และประธานคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และยังมีกิจกรรมการแนะนำการเขียน Content ให้เป็น Audience-Centeredโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกานต์ ลิมปิติ ผู้ช่วยคณบดี คณะการสื่อสารมวลชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 65 หน่วยงานกว่า 120 ท่าน เพื่อแนะแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงสร้างความเข้าใจ ที่จะส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะ/หน่วยงาน จนถึงระดับมหาวิทยาลัยต่อไปต้อนรับโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

27 ธันวาคม 2561 15:55:29

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่เข้ามาศึกษาดูงานของสำนักฯ เพื่อแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสำนักฯ โดยมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 45 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

18 ธันวาคม 2561 15:06:46

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เข้ามาศึกษาดูงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเยี่ยมชมสำนักฯ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


Page: Rows: Show
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818