CMU VPN

(Virtual Private Network) ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้

เข้าใช้บริการ

(Virtual Private Network) ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ยังสามารถใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยบทความต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ใช้จากที่ไหนก็ได้โดยการเชื่อมต่อ VPN จะต้องยืนยันตัวตนโดยบัญชีผู้ใช้ไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Account) ก่อนเชื่อมต่อทุกครั้ง

คู่มือ

- คู่มือการตรวจสอบรุ่นของเครื่องที่ต้องการใช้งาน VPN Client
(http://vpn.cmu.ac.th/manual/check/Check.html)

- คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน VPN Client สำหรับ Windows 7
(http://vpn.cmu.ac.th/manual/win7/)

- คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน VPN Client สำหรับ Windows 8
(http://vpn.cmu.ac.th/manual/win8/)

- คู่มือการเชื่อมต่อ VPN สำหรับ Windows 10
(http://vpn.cmu.ac.th/manual/win10_1511/VPN_Windows10_Version_1511.htm)

- คู่มือการติดตั้ง VPN Client สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X
(http://vpn.cmu.ac.th/manual/osx/VPN_Mac_OSX.html)

- คู่มือการติดตั้ง VPN Client สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS X 10.7and Later
(http://vpn.cmu.ac.th/manual/OSX10.7andlater/OSX10.7andLater.html)

- คู่มือการติดตั้ง VPN Client สำหรับระบบปฏิบัติการ OS X 10.10.1 (Yosemite)
(http://vpn.cmu.ac.th/manual/OSX_Yosemite/VPNOSXYosemite.html)

- คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน VPN Client สำหรับ Android
(http://vpn.cmu.ac.th/manual/android/)

- คู่มือการติดตั้ง VPN Client สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS (iPad, iPad mini and iPhone)
(http://vpn.cmu.ac.th/manual/ios/VPN_iOS.html)

- คู่มือการติดตั้ง ใช้งาน VPN Client สำหรับระบบปฎิบัติการ Linux Ubantu 16.04
(http://vpn.cmu.ac.th/manual/VPNubuntu16_04/manual_vpn%20ubuntu16_04/UbantuVPN.html)

ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818