One Stop Service

One Stop Service

เข้าใช้บริการ
One Stop Service ให้คำแนะนำในการใช้งานบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งการบริการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Smartphone, Notebook, Tablet เข้ากับเครือข่ายไร้สาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อได้ที่ 1. ห้อง One stop Services ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทร 053-943827 e-mail : onestop@cmu.ac.th 2. อาคารราชนครินทร์ ชั้น M คณะแพทยศาสตร์
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818