CMU MIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนประกอบการตัดสินใจ ทั้งในระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย

เข้าใช้บริการ

CMU MIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มพัฒนาขึ้นในปีงบประมาณ 2549 กระทั่งปัจจุบัน เข้าสู่ระยะที่ 12 ประกอบด้วย 12 ระบบงานหลัก และ 34 ระบบงานย่อยสำหรับบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบุงานคลากร (CMU HR) ด้านการประเมินภาระงาน ด้านงานหลักสูตรและกระบวนวิชา (CMU TQF) ด้านงานวิจัย (CMU Research) ด้านผลงานทางวิชาการ (CMU Publication) ด้านงานอาคารสถานที่ (CMU Building) ด้านงานกิจการนักศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (CMU SD) ด้านแผนและงบประมาณ (CMU e-Planning) ด้านแผนพัฒนาการศึกษาและคำรับรองการปฏิบัติงาน (CMU PA) ด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ด้านงานยานพาหนะ (CMU Vehicle) ด้านรายได้จากทรัพย์สินส่วนกลาง ด้านสาธารณูปโภค ด้านทุนเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ เป็นต้น รองรับการใช้งานของบุคลากรกว่า 11,500 คนและ นักศึกษากว่า 34,000 คน ในแต่ละปีเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนประกอบการตัดสินใจทั้งในระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัยITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818