ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็นระบบการประชุมที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเอกสารวาระการประชุมต่าง ๆ จะอยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูวาระการประชุมล่วงหน้าได้โดยผ่านระบบเครือข่ายได้ตลอดเวลาไม่จำกัดสถานที่ ระบบช่วยลดการใช้ทรัพยากรภายในสำนักงาน ลดการใช้กระดาษ และช่วยให้การจัดประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818