CMU OAuth

CMU OAuth ระบบการยืนยันตัวตนด้วย CMU IT Account

เข้าใช้บริการ
ระบบสำหรับให้บริการการยืนยันตัวตนจากส่วนกลาง บนมาตรฐาน OAuth 2.0 (CMU OAuth) เพื่อให้ผู้พัฒนาระบบฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบฯ ที่ต้องการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานด้วย CMU IT Account ได้ ซึ่งบริการดังกล่าวจะช่วยลดภาระสำหรับผู้พัฒนาระบบฯ ในส่วนของการพัฒนาระบบการจัดการบัญชีผู้ใช้เอง (Local Account) และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานระบบฯ ซึ่งไม่จำเป็นต้องจดจำบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี นอกจากนี้ยังตอบสนองแนวคิด Single Account for All Services โดยระบบ CMU OAuth ถูกพัฒนาขึ้นบนมาตรฐาน OAuth 2.0 ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยมากกว่าการให้บริการการยืนยันตัวตนแบบเดิม (แบบ Radius)
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818