CMU Account

บัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Account เป็นกุญแจสำคัญในการระบุตัวตนสำหรับการเข้าใช้บริการไอทีของมหาวิทยาลัย

เข้าใช้บริการ

CMU Account

บัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Account เป็นกุญแจสำคัญในการระบุตัวตนสำหรับการเข้าใช้บริการไอทีของมหาวิทยาลัย อาทิ e-mail, Wi-Fi, CMU SIS, CMU Online โดยผู้ใช้จะเป็นผู้กำหนด CMU Account (xxxxxxx@cmu.ac.th) และรหัสผ่านด้วยตนเอง

CMU Account

ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818