Digital literacy

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นให้บุคลากรมีความสามารถด้านการนำความรู้ด้านไอทีไปเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร

เข้าใช้บริการ

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นให้บุคลากรมีความสามารถด้านการนำความรู้ด้านไอทีไปเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กร การนำเอาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

Digital literacy Digital literacy Digital literacyITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818