Online English

ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองด้านการฟัง การออกเสียง การอ่าน และหลักไวยากรณ์

เข้าใช้บริการ

Online English

ระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ด้วยตนเองด้านการฟัง การออกเสียง การอ่าน และหลักไวยากรณ์Blended Learning: Lanna Culture in Context of English และระบบบันทึกเสียงพูดผ่านแอปพลิเคชั่น Android English in modern world เปิดให้บริการแก่นักศึกษาซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้ CMU Account ลงชื่อเข้าใช้งาน ภายในระบบประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 12 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมทางภาคเหนือของประเทศไทย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818