ITSC Smart Class Room

ITSC Smart Class Room

เข้าใช้บริการ
ITSC Smart class Room บริการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาการสอนในลักษณะการบูรณาการ ICT และสื่อใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่น ๆ ได้ 1. บริการผลิตสื่อในรูปแบบ Streaming Media บริการผลิตสื่อรูปแบบ Video streaming พร้อมกับสื่อนำเสนอเช่น Power Point หรือภาพประกอบ ซึ่งผลิตขึ้นในห้องCMU Smart Classroom โดยคณะ/คณาจารย์สามารถขอรับบริการผลิตสื่อ และชมรูปแบบตัวอย่างสื่อที่ผลิตขึ้นได้ที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. บริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โหวตเพื่อการศึกษา บริการอุปกรณ์การโหวตทางอิเล็กทรอนิกส์(Clicker) ทั้งในและนอกสถานที่ สามารถตั้งคำถามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนโดยการตอบคำถามหรือการโหวต สำหรับคณะ/คณาจารย์ที่ต้องการใช้งาน 3. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT และสื่อใหม่ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์053-943868
ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818