Mail Group

ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยแบบกลุ่มได้

เข้าใช้บริการ

ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งอีเมลไปยังผู้ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยแบบกลุ่มได้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของกลุ่มนั้น ๆ ผู้ส่งจะต้องจะต้องได้รับอนุญาตจากส่วนงานให้เป็นผู้ส่งอีเมลไปยังกลุ่มนั้น ๆ

  • - บุคลากรแต่ละส่วนงาน
  • - นักศึกษาแต่ละคณะ (ป.ตรี)
  • - นักศึกษาแต่ละคณะ (บัณฑิต ป.โท ป.เอก)
  • - นักศึกษาเก่า แต่ละคณะ
  • - อื่นๆ (ทำหนังสือมาขอที่ ITSC)

Mail Group

ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818