Microsoft Yammer

การสื่อสารที่เปิดกว้าง เพิ่มความสามารถในการค้นหาผู้คน ไฟล์ กลุ่ม การรวมอย่างราบรื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

เข้าใช้บริการ

Microsoft Yammer

การสื่อสารที่เปิดกว้าง เพิ่มความสามารถในการค้นหาผู้คน ไฟล์ กลุ่ม การรวมอย่างราบรื่นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า พร้อมความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อบังคับ และมาตรการควบคุมที่เชื่อถือได้

ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818