jumbo net (Wi-Fi / WiFi)

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สายแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าใช้บริการ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi / WiFi) แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีจุดบริการกว่า 5,930 จุด ทั่วมหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งออกเป็น 2 SSID ตามคลื่นความถี่ คือ @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz โดยผู้ที่มีบัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Account) สามารถใช้ บริการเครือข่ายไร้สายผ่านอุปกรณ์การเชื่อมต่อการใช้งานที่หลากหลาย โดยลงทะเบียนใช้งานเพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้นอุปกรณ์จะจดจำ เพื่อใช้งานสูงสุดได้ 5 อุปกรณ์

Jumbo Net

คู่มือ การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

- การเชื่อมต่อ @JumboPlus และ @JumboPlus 5 GHz สำหรับ Windows 7
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/00pc/01Win7/Helpwin7.htm)

- การเชื่อมต่อ @JumboPlus และ @JumboPlus5Ghz สำหรับ Windows 8
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/00pc/02Win8/Helpwin8.htm)

- การเชื่อมต่อ @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz สำหรับ Windows 10
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/00pc/03Win10/HelpWin10.html)

- การเชื่อมต่อ @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz สำหรับ macOS
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/00pc/04macOS/masOS.html)

- เครื่องมือช่วยสร้างโปรไฟล์ @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz สำหรับ Windows
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/00pc/00SetupTool_Win/Setupwin.html)

- การ Remove Profile @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/02delProfile/00RemoveTool_Win/RemoveProfile.html)


คู่มือ การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับโทรศัพท์มือและแทบเล็ต

- การเชื่อมต่อ @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz สำหรับ iOS
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/01mobile/iOS/iOS.html)

- การเชื่อมต่อ @JumboPlus และ @JumboPlus5GHz สำหรับ Andriod
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/01mobile/Andriod/Andriod.html)

- การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ Windows Phone
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/01mobile/WindowsPhone/help_wp.htm)

- การเชื่อมต่อ @JumboPlus สำหรับ BlackBerry
(https://jumbo.cmu.ac.th/help/help_bb.php)


คู่มือการจัดการอุปกรณ์

- การลบอุปกรณ์ออกจากระบบ
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/03delMAC/help_delete_device.html)


การลบ Profile บนอุปกรณ์

- การลบ Profile บนอุปกรณ์ iOS
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/02delProfile/iosForget.htm)

- การลบ Profile บนอุปกรณ์ Mac OSX
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/02delProfile/ForMac.htm)

- การลบ Profile บนอุปกรณ์ Android
(https://jumbo.cmu.ac.th/JumboHelp/02delProfile/ForgetAndroid.htm)

ITSC CMU Logo
ITSC CMU ©Copyright 2018 All rights reserved.

วิสัยทัศน์ 2560-2564

"เป็นศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล"

Information Technology Service Center, Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road,Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

+66 53 943811, +66 53 943827-28
+66 53 216747, +66 53 943818