CMU Mail Group

การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่ม

(CMU Mail Group Service)

https://mailgroup.cmu.ac.th/

 


บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่มมีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการรับส่งข่าวสารและอีเมลถึงสมาชิกภายในกลุ่มงานต่างๆ เช่น การแจ้งเวียนข่าวสารที่สำคัญ การแจ้งข่าวสารภายในกลุ่มงานวิจัย กลุ่มงานที่มีการทำงานร่วมกัน หรือกลุ่มงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยการส่งอีเมลเข้าสู่กลุ่มอีเมลนั้น ผู้ส่งไม่จำเป็นต้องระบุรายชื่อผู้รับทั้งหมด ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มทีละคน แต่ใช้การส่งเมลถึงชื่ออีเมลของกลุ่มเพียงชื่อเดียว และทุกคนในกลุ่มก็จะได้รับอีเมลโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งข่าวสารและส่งอีเมลถึงทุกคนภายใต้ชื่ออีเมลเดียวกัน ทั้งนี้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แบ่งรูปแบบการให้บริการดังนี้

 1. Official group

เป็นกลุ่มอีเมลที่มีผู้รับเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถส่งอีเมล์หาสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มได้ โดยระบบมีการกำหนดให้ใช้เฉพาะอีเมลกลางของหน่วยงานสามารถส่งอีเมลเข้าสู่กลุ่มอีเมลตามสังกัดที่เกี่ยวข้องได้เท่านั้น ทั้งนี้จะมีการแบ่งกลุ่มผู้รับแยกตามสถานะที่สำคัญต่างๆ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะของสมาชิก รายชื่อของสมาชิกภายในกลุ่มก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดทโดยอัตโนมัติ ตามประเภทกลุ่มอีเมลดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ส่งอีเมล์ได้โดยมหาวิทยาลัย

 • บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นักศึกษาเก่าทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

            กลุ่มที่ส่งอีเมล์ได้โดยหน่วยงาน

 • บุคลากรแต่ละหน่วยงานที่สังกัด
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ละคณะ
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละคณะ
 • นักศึกษาเก่าแต่ละคณะ
 • นักศึกษาแต่ละคณะแยกตามรหัสปีการศึกษา (ทั้งกำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาแล้ว)

โดยแต่ละกลุ่มจะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ในรูปแบบ organize-type-group@cmu.ac.th ซึ่งรายชื่อกลุ่มทั้งหมดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mailgroup.cmu.ac.th

 

 1. Alias group

เป็นชื่อกลุ่มอีเมลที่เป็นทางการภายใต้ชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัย @cmu.ac.th ซึ่งจะต้องเป็นชื่อที่สุภาพ สอดคล้องตามกฎระเบียบ ไม่ขัดต่อกฎหมาย สื่อถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มอีเมล และเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีรูปแบบเป็น name-group@cmu.ac.th ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการใช้กลุ่มอีเมลแบบเป็นทางการนี้ จะต้องมีอีเมลกลุ่มแบบ O365 email group ก่อนเป็นลำดับแรก และทำหนังสือมาถึงผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ระบุชื่อกลุ่มอีเมลที่ต้องการ วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ข้อมูลรายละเอียดของผู้รับผิดชอบ เช่น ชื่อนามสกุล หน่วยงานที่สังกัด อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยเฉพาะจะต้องระบุชื่ออีเมลกลุ่มแบบ O365 email group ที่จะใช้ในการส่งต่ออีเมลจากกลุ่มอีเมลที่เป็นทางการนี้ให้ชัดเจน

 

 1. Personal group

เป็นกลุ่มอีเมลที่ผู้ใช้สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเองจากในเมนูของอีเมล Microsoft Outlook ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชุดของโปรแกรม Microsoft Office 365 ที่มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยการสร้างกลุ่มจะต้องตั้งชื่อกลุ่มให้สุภาพ สอดคล้องตามกฎระเบียบ ไม่ขัดต่อกฎหมาย สื่อถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มอีเมล และไม่ซ้ำกับชื่อกลุ่มที่มีอยู่ก่อนแล้ว และมีชื่ออีเมลของกลุ่มเป็นรูปแบบ groupname@o365cmu.onmicrosoft.com ทั้งนี้ผู้ที่สร้างกลุ่มอีเมลขึ้นเป็นคนแรกจะเป็นเจ้าของกลุ่ม (Owner Group) และเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการกลุ่มอีเมลนี้โดยอัตโนมัติ (Admin Group) ซึ่งสามารถจัดการและกำหนดค่าของระบบต่างๆ ภายในกลุ่มได้ เช่น การเพิ่มหรือลบสมาชิก การเพิ่มหรือลบผู้ดูแลกลุ่ม การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม การอนุญาตรับส่งเมลเข้ากลุ่ม เป็นต้น โดยระบบจะมีความยืดหยุ่นสูงและสะดวกต่อผู้ดูแลกลุ่มให้สามารถเลือกรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มตนเองได้ ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งาน Microsoft Office 365 Groups

 • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม จะช่วยให้ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลการรับส่งข้อมูลในกลุ่มให้เปิดเผยต่อบุคคลอื่นหรือไม่ กรณีเป็น Private Group บุคคลทั่วไปจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดและข้อมูลภายในกลุ่มอีเมลนี้ได้ และคนที่จะเข้าเป็นสมาชิกจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ดูแลบริหารจัดการกลุ่มแล้วเท่านั้น กรณีเป็น Public Group บุคคลทั่วไปสามารถเห็นรายละเอียดและข้อมูลภายในกลุ่มอีเมล์นี้ได้ และสามารถเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มได้อย่างอิสระ
 • การอนุญาตรับส่งเมลเข้ากลุ่ม ซึ่งปกติระบบจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสามารถรับส่งอีเมลหากันได้เท่านั้น แต่ในกรณีที่มีเจตนาตั้งกลุ่มเมลขึ้นมาเพื่อไว้เป็นอีเมลกลางของสมาชิกทุกคน ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการกำหนดค่าอนุญาตให้รับอีเมลจากภายนอกมาถึงสมาชิกทุกคนได้ โดยจะมีชื่อที่อยู่อีเมลของกลุ่มเป็น groupname@o365cmu.onmicrosoft.com ซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การสื่อสารและการกระจายข่าวไปถึงสมาชิกทุกคนทำได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • การเพิ่มหรือลบสมาชิกและผู้ดูแลกลุ่ม โดยผู้ที่สร้างกลุ่มอีเมลขึ้นเป็นคนแรกจะเป็นเจ้าของกลุ่ม (Owner Group) และเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการกลุ่มอีเมลนี้โดยอัตโนมัติ (Admin Group) ซึ่งจะมีสิทธิ์ในการเพิ่มลบสมาชิกได้ และสามารถตั้งผู้ดูแลกลุ่มเพิ่มหรือยกเลิกการเป็นผู้ดูแลกลุ่มได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเพิ่มสมาชิกรับเชิญ (Guest) จากภายนอกโดเมนของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมเป็นสมาชิกในการับส่งเมลภายในกลุ่มได้เช่นกัน