ค่ายเยาวชนสมองกล 2018 หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things” สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี

ค่ายเยาวชนสมองกล 2018 สำหรับเด็กและเยาวชน

หลักสูตร “การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things”  สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-15 ปี  ในวันที่ 7-13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)  ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 2,500 บาท) สามารถจองอบรมล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ 061-6182871 ,053 - 943827 หรือโทรสาร (053) 216747 ในวันและเวลาราชการ

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติและ Internet of things (IoT) โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว GoGO Board และคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi เพื่อปลูกฝังการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างนวัตกรรม รวมทั้งกระบวนการทดลองและทดสอบประสิทธิผลของแนวคิด ซึ่งจะนำไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ที่คิดเป็น ทำเป็น สามารถสร้างมูลค่าจากแนวคิดของตนเองได้และนำไปสู่สังคมที่เน้นนวัตกรรมต่อไป

 

หลักสูตรอบรม  การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things

 

ลงทะเบียนอบรม   --คลิก --

ข้อมูลเมื่อ : 19/2/2561 11:26:19
 Download File
หลักสูตรอบรม การพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Things ดาวน์โหลด